Đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn chuyển giá 0đ hoặc để trống thành Giá liên hệ hoặc số điện thoại tùy ý bạn đặt, bạn muốn thay thành gì cũng được, code sẽ được thêm vào function.php

Nếu bạn không xài child theme thì paste code vào  function.php của theme đó luôn.

Nếu bạn xài flatsome-child thì vào đó và thêm code vào function.php:

function chowordpress_wc_custom_get_price_html( $price, $product ) {
  if ( $product->get_price() == 0 ) {
    if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
      $regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( 'qty' => 1, 'price' => $product->get_regular_price() ) );
 
      $price = wc_format_price_range( $regular_price, __( 'Liên hệ', 'woocommerce' ) );
    } else {
      $price = '<span class="amount">' . __( 'Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</span>';
    }
  }
  return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'chowordpress_wc_custom_get_price_html', 10, 2 );
Chia sẻ code chuyển 0đ thành Giá liên hệ

Nếu các bạn set số lượng cho sản phẩm và bạn muốn khi nào sản phẩm hết hàng thì hiện giá liên hệ thì sử dụng đoạn code sau để thêm vào functions.php của theme đang active là được

function devvn_oft_custom_get_price_html( $price, $product ) {
    if ( !is_admin() && !$product->is_in_stock()) {
       $price = ‘<span class=”amount”>’ . __( ‘Liên hệ’, ‘woocommerce’ ) . ‘</span>’;
    }
    return $price;
}
add_filter( ‘woocommerce_get_price_html’, ‘devvn_oft_custom_get_price_html’, 99, 2 );
Chúc các bạn thành công với code chuyển giá 0đ thành giá liên hệ này nhé!